Vedtægter for H.C. Andersen Samfundet i Odense

Stiftet i Odense den 12. august 1925
Med ændringer af 27. april 1936, 28. november 1962 og 19. februar 1983.

§1

Samfundets navn er "H.C. Andersen Samfundet". Dets hjemsted er Odense.

§2

Samfundets formål er

  1. at vække og vedligeholde interessen for H.C. Andersens digtning,
  2. at fremme undersøgelser og studier vedrørende digterens person, liv og værker og
  3. at søge hans minde værnet og hædret, bl.a. ved en videre udvikling af H.C. Andersens Hus og H.C. Andersens Barndomshjem i Odense, samt af det hertil knyttede arkiv og museum.

§3

Samfundet søger sine medlemmer både i Danmark og udlandet. Som ordinære medlemmer af samfundet kan optages danske og udlændinge, der ønsker at støtte dets formål. Medlemsbidragets størrelse fastsættes på den årlige generalforsamling.

§4

Udmeldelse af samfundet må foregå skriftligt til bestyrelsen mindst tre måneder før regnskabsårets udløb. Sker udmeldelsen senere, er medlemspligten gældende for det følgende år.

§5

Samfundets regnskabsår er finansåret. Medlemsbidraget opkræves i årets første kvartal. For medlemmer, der indmeldes i årets løb, opkræves bidraget straks efter indmeldelsen. Er medlemsbidraget ikke betalt inden den 15. september, har vedkommende mistet sine medlemsrettigheder, og en ny optagelse i samfundet kan ikke finde sted, før restancen er betalt.

§6

Samfundet ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, hvoraf 6 vælges af samfundets generalforsamling og det 7. medlem er rådmanden for Odense Magistrats 4. afdeling. Af de 6 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen, afgår 3 medlemmer hvert år, rådmandens funktionstid er byrådets valgperiode. Genvalg kan finde sted.

Tre af de bestyrelsesmedlemmer, som vælges på generalforsamlingen, skal være bosiddende i Odense eller nærmeste omegn.

§7

Bestyrelsen vælger formand og næstformand og fastsætter selv ordenen for sit arbejde. Til fremme af samfundets formål kan den blandt sine medlemmer nedsætte stående og foreløbige udvalg. Omfanget og ordenen for disses arbejde fastsættes ligeledes af bestyrelsen.

§8

Bestyrelsens medlemmer et ulønnede, men har ret til at få godtgjort hafte udlæg i samfundets anliggender. Til bestridelse af sekretær- og kassererhvervet kan bestyrelsen antage en lønnet medhjælp. Løn og instruks for en sådan medhjælp fastsættes af bestyrelsen og approberes af generalforsamlingen.

§9

Bestyrelsen tilrettelægger samfundets arbejde i overensstemmelse med formålet, som det er udtrykt i vedtægternes § 2. Den må drage omsorg for, at generalforsamlingens beslutninger udføres på lovlig vis, og den har ansvaret for, at samfundets pengemidler forvaltes på betryggende måde: Samfundets medlemmer modtager hvert år årskriftet "Anderseniana" for medlemskontingentet.

§10

Bestyrelsen sammenkaldes til møde af formanden så ofte, denne finder det nødvendigt, eller hvis det begæres af mindst 3 medlemmer.

Indvarslingen foregår mindst 8 dage før mødets afholdelse.

Mindst halvdelen af medlemmerne, heriblandt formanden eller næstformanden, skal være til stede, for at et møde kan træffe gyldig beslutning.

Møderne ledes af formanden eller i hans forfald af næstformanden. Beslutning tages ved stemmeflerhed. Hvis der ved afstemning over et forslag er lige mange stemmer for og imod, betragtes forslaget som forkastet. Hvis ved valg to eller flere medlemmer har fået lige mange stemmer, og ikke alle kan vælges, afgøres valget ved lodtrækning mellem dem, hvis stemmer står lige.
Overfor trediemand forbindes samfundet i alle forhold, også om køb, salg og pantsætning af fast ejendom, ved underskrift af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer i forening, hvoriblandt enten formanden eller næstformanden.

§11

Hvis forholdene tillader det, samles medlemmerne årlig til en sammenkomst omkring 2. april.

Generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned. Mindst 14 dage før indvarsles medlemmerne ved brev med angivelse af dagsorden samt klokkeslet og sted for generalforsamlingens afholdelse.

Sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, må inden 1. marts indsendes til formanden. Dagsorden fastsættes af bestyrelsen og skal omfatte:

  1. Beretning om samfundets virksomhed i det forløbne år.
  2. Fremlæggelse af revideret årsregnskab med status.
  3. Forslag til virkeplan og budget for det begyndte år.
  4. Valg af bestyrelse og af et antal suppleanter; valg af to revisorer og suppleant for disse.
  5. Andre sager, der efter forslag af bestyrelsen eller af medlemmer ønskes behandlede.

Generalforsamlingen ledes af en af denne valgt dirigent, der afgør alle spørgsmål om indvarslingens lovlighed, om sagernes behandling, og om afstemningerne, samt attesterer referatet af generalforsamlingen.

Alle sager, undtagen de i §§ 13 og 14 nævnte, afgøres ved simpel stemmeflerhed. På forlangende foretages skriftlig afstemning, og valg til bestyrelsen skal foregå skriftligt. I tilfælde af stemmelighed gælder reglerne i vedtægternes § 10, 3. stykke. Stemmeret har alle ordinære medlemmer. Mod afgivelse af skriftlig fuldmagt kan et medlem lade sig repræsentere af et andet medlem, men intet medlem kan på generalforsamlingen foruden sig selv repræsentere flere end 3 fuldmagtsgivere.

§12

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når det skriftligt kræves af mindst 50 stemmeberettigede medlemmer. Samtidig med begæringen om en ekstraordinær generalforsamlings afholdelse skal der til formanden indsendes en nøjagtig angivelse af den eller de sager, der ønskes behandlede.

Ekstraordinær generalforsamling sammenkaldes med mindst 14 dages varsel. Afholdes den efter lovlig begæring af medlemmer, skal den indvarsles inden en måned efter, at formanden har modtaget begæringen.

§13

Ændringer i disse vedtægter kan kun foretages, efter at de er behandlede på en ordinær generalforsamling. Til vedtagelse af ændringer kræves, at mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at 3/4 af de tilstedeværende medlemmer stemmer derfor. Tæller generalforsamlingen ikke 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer, indvarsles der inden 14 dage til en ny generalforsamling, på hvilken da beslutning tages. Såfremt der da er almindeligt flertal for ændringerne, betragtes disse som vedtagne.

§14

De samme bestemmelser, som i følge § 13 gælder angående ændringer i vedtægter, vil være at anvende ved en eventuel ophævelse af samfundet. Hvis en generalforsamling efter disse bestemmelser lovligt har vedtaget H.C. Andersen Samfundets opløsning og ophør, vil den straks have at vælge en eller flere likvidatorer, og likvidationens resultat og regnskab forelægges snarest muligt på en afsluttende generalforsamling, der træffer beslutning om anvendelsen af muligt tilstedeværende midler.